Spiridonov V.A., Dameliya M.E., Smirnov I.S., Chernyshev A.V., Gagaev S.Yu. 2019. [To the memory of Victor Vladimirovich Petryashov (1956–2018)] // Invertebrate Zoology. Vol.16. No.3: 311–322 [in Russian].

Download PDF